OUR COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

Vinawood is committed to conducting, sourcing, and manufacturing practices that emphasize sustainable forest management and environmentally friendly finishing.

Vinawood

WOOD AS THE ULTIMATE SUSTAINABLE MATERIAL

Compared to its material counterparts, wood is the most sustainable material due to its natural attributes which benefits the entire supply chain. 

  • For the ecosystem, it is a Renewable Resource.
  • For the consumer, it Stores Carbon and is an Natural Insulator in the home.
  • For the manufacturer, it is Energy Efficient.

The table  shows the amount of energy, measured in mega joule, needed to produce one kilogram of finished product. The energy required to produce 1 kg of kiln dried hardwood is monumentally less than the energy needed for an equivalent of plastic or aluminium

details

RENEWABLE ENERGY

RENEWABLE RESOURCE

ENERGY EFFICIENT

CARBON STORAGE

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

REDUCED ENERGY CONSUMPTION

TIMBER SOURCING

Vinawood is committed to conducting, sourcing, and manufacturing practices that emphasizes sustainable forest management and environmentally friendly coating. We partner with United States and Japanese entities which comply to the rule of law and legally harvest its timber.

We source from suppliers who engage in professional foresters who manage the timberland and exercises sustainable forest management. Certified by the Society of American Foresters, these professionals are integral to ensuring the vendors hardwood forests are collectively growing up to twice as much as it is harvested annually. The U.S. Forest Service’s recent studies confirms this outcome.

Our partner suppliers are members of multiple organizations which commit to sustainable forestry practices such as the following:

PEFCLOGO
FSCLOGO
WWFLOGO
AHFLOGO

Renewable Energy

In the form of biomass, wood is recognized a renewable energy which can produce fuel as an alternative to non-renewable sources such as coal, natural gas, gas generated from landfills, crude oil and nuclear power.

Renewable Resource

Renewable Resource can be defined as a substance of economic value that can be replenished in the same or less amount of time as it takes to drawn down. This means that timber, as a renewable resource, will not run out in supply as long as its harvested from responsibly managed forests.
By sourcing from managed forests, we can be confident that our consumption of wood as a raw material will not deplete the natural resource.

ENERGY EFFICIENT

Wood can improve energy efficiency. An excellent insulator, wood has a cellular structure that allows for air pockets, helping to slow the conductivity of heat.

CARBON STORAGE

Wood stores carbon long after it is harvested, which helps to mitigate climate change. In order to produce 1kg of timber, a tree consumes 1.47kg of CO2 and returns over a kilo of oxygen into the atmosphere. Following the manufacturing process, wood products continues to store carbon for the life of the product. Roughly 50% of the dry weight of wood is carbon.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Wood is better for the environment in terms of greenhouse gas emissions, air and water pollution, and other impacts. Steel and concrete consume 12% and 20% more energy, emit 15% and 29% more greenhouse gases, and release 10% and 12% more pollutants into the air, and generate 300% and 225% more water pollutants than wood, respectively.

Source: WWW.FORESTFOUNDATION.ORG

REDUCED ENERGY CONSUMPTION

Wood helps reduce energy consumption across the life cycle of growth, harvest, transport, manufacture and construction compared to other structural building products according to life cycle assessment (LCA)

GIẢM GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Gỗ giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời tăng trưởng, thu hoạch, vận chuyển, sản xuất và xây dựng so với các sản phẩm xây dựng kết cấu khác theo đánh giá vòng đời (LCA)

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Gỗ tốt hơn cho môi trường về phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và nước và các tác động khác. Thép và bê tông tiêu thụ nhiều năng lượng hơn 12% và 20%, thải ra 15% và 29% khí nhà kính, đồng thời thải ra 10% và 12% chất ô nhiễm vào không khí, và tạo ra các chất ô nhiễm nước nhiều hơn 300% và 225% so với gỗ.

Nguồn: WWW.FORESTFOUNDATION.ORG

BẢO QUẢN CARBON

Gỗ lưu trữ carbon lâu sau khi được khai thác, giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Để sản xuất 1kg gỗ, một cây tiêu thụ 1,47kg CO2 và trả lại hơn một kg oxy vào khí quyển. Sau quá trình sản xuất, các sản phẩm gỗ tiếp tục lưu trữ carbon cho tuổi thọ của sản phẩm. Khoảng 50% trọng lượng khô của gỗ là carbon.

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Gỗ có thể cải thiện hiệu quả năng lượng. Một chất cách điện tuyệt vời, gỗ có cấu trúc tế bào cho phép túi khí, giúp làm chậm độ dẫn nhiệt.

TÀI NGUYÊN

Tài nguyên tái tạo có thể được định nghĩa là một chất có giá trị kinh tế có thể được bổ sung trong cùng hoặc ít hơn thời gian cần thiết để rút xuống. Điều này có nghĩa là gỗ, như một nguồn tài nguyên tái tạo, sẽ không hết nguồn cung miễn là được khai thác từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm.
Bằng cách tìm nguồn cung ứng từ các khu rừng được quản lý, chúng ta có thể tin tưởng rằng việc tiêu thụ gỗ làm nguyên liệu thô sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

Năng lượng tái tạo

Ở dạng sinh khối, gỗ được công nhận là năng lượng tái tạo có thể sản xuất nhiên liệu thay thế cho các nguồn không tái tạo như than, khí đốt tự nhiên, khí đốt được tạo ra từ các bãi chôn lấp, dầu thô và năng lượng hạt nhân.